15 Nov 2016

Proeftuin Heerlen


1. Digitaal wijkportaal (Contactpersoon: Sarah Willard - Zuyd Hogeschool)


In twee Heerlense buurten (Welten-Benzenrade en Molenberg) zijn, samen met comité's van burgers, ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Heerlen, digitale wijkportalen ingericht (www.portalheerlen.nl). De portalen zijn bedoeld om wijkbewoners met elkaar en aan ondersteunende diensten te verbinden. Op eenvoudige wijze is informatie beschikbaar over wijkactiviteiten, professionele en vrijwilligersdiensten, verenigingen, etc. Daarnaast kunnen burgers met elkaar communiceren en er is een marktplaats voor vraag en aanbod van informele zorg toegevoegd: WeHelpen (www.wehelpen.nl). Ook bevat het portaal diverse zorg- en zelfmanagement hulpmiddelen (o.a. medicatie beheer). In de nabije toekomst kunnen ook bedrijven met hun lokale diensten bij het portaal aanhaken. De portalen zijn medio 2016 ‘online’ gegaan.


Anders dan op andere plaatsen wordt in proeftuin Heerlen nadrukkelijk gekozen voor een centrale regierol van burgers bij de ontwikkeling en het beheer van het platform. Daarmee kan iedere buurt eigen accenten leggen, afhankelijk van de lokale behoeften en mogelijkheden.


Een variant op het basisportaal is ingericht voor de ondersteuning van het informele en formele netwerk rond ouderen met dementie.

 


 

2. Wijkleerbedrijf voor mbo zorg- en welzijnsopleidingen (Contactpersonen: Bert Kusters (Arcus College) en Henk van den Biggelaar (Zuyd Hogeschool)


Met ondersteuning van een ZonMw projectsubsidie in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is vanaf 2015 gewerkt aan de doorontwikkeling van een wijkleerhuis in Heerlen van zorgorganisatie MeanderGroep. In dit project werken de volgende organisaties samen: MeanderGroep, Arcus College (ROC), ouderenbond KBO Heerlen, Alcander (welzijnsorganisatie) en Zuyd Hogeschool.
Dit leerbedrijf is gestart om te bevorderen dat nieuwe kennis en producten uit het NPO sneller hun weg vinden naar opleidingen en de zorgpraktijk. Dat is zeker van belang voor de MBO opgeleide (nivo 3 en 4) professionals, aan wie belangrijke taken in de toekomstige wijkzorg worden toebedicht. 


Het leerbedrijf is een krachtige leeromgeving waarin professionals, studenten en docenten intensief samenwerken. Door het dagelijks leren in de echte praktijk zijn onderwijs en praktijk op natuurlijke wijze direct met elkaar verbonden. De praktijkgerichtheid wordt bovendien bevordert doordat ouderen actief betrokken zijn bij het leerbedrijf; zij denken mee over relevante praktijkopdrachten en een ouderenpanel is bereid om leerlingen thuis te ontvangen voor een gesprek of vaardigheidstraining.
Op dit moment wordt gewerkt aan de structurele uitbouw van het leerbedrijf richting verschillende hbo opleidingen. 

 

Meer informatie kunt u vinden in het bijgaande artikel en in de flyer over het leerbedrijf. 


 


 

 

3. Interprofessionele Community of Practice rond ouderenzorg in de wijk (Contactpersonen: José van Oppen, Albine Moser en Erik van Rossum - Zuyd Hogeschool)


Zuyd Hogeschool zet de komende jaren sterk in op onderwijsvernieuwing, waarin het leren veel meer in en met de beroepspraktijk plaatsvindt en studenten interprofessionele competenties verwerven. In die vernieuwing is in de proeftuin Heerlen in 2015 een Interprofessionele Community of Practice (ICoP) opgestart, met een inhoudelijke focus op ouderenzorg in de wijk. 


Docenten van vrijwel alle faculteiten hebben gewerkt aan een gemeenschappelijke visie op interprofessioneel opleiden, en samen met studenten en professionals in het werkveld hebben ze gewerkt aan opdrachten die door het werkveld zijn aangedragen. Eén van die opdrachten betrof de herbestemming van een grootschalig, deels leegstaand zorgcomplex voor ouderen. Daartoe is een driedaagse hackathon uitgevoerd, waarin ruim 20 studenten van diverse opleidingen, docenten, zorgprofessionals en cliëntenvertegenwoordigers in groepjes aan nieuwe bestemmingsconcepten voor het complex hebben gewerkt. Die concepten zijn aan het eind van de hackathon gepresenteerd voor een jury.

 

Met diverse onderdelen van de gepresenteerde ideeën is de betrokken zorgorganisatie aan de slag gegaan. Kijk hier voor een indruk van deze hackathon. 


In het komende studiejaar gaan studenten aan de slag met andere opdrachten van de werkveld partners in de broedplaats.

 

 

 

 

 

Sarah Willard